Ludowy Klub Sportowy Sparta, w ramach programu Marszałkowskiego ogłasza konkurs na opracowanie logo Klubu,

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTA WĘGORZYNO

 

 • §1

 

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs na projekt graficznego logo LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTA WĘGORZYNO, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest LUDOWY KLUBU SPORTOWY SPARTA WĘGORZYNO

zarejestrowana przez Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej pod nr 23,

NIP 8542073241,REGON 811997824,

zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02 LIPCA 2019 r. i trwa do 14 LIPCA 2019 r. włącznie.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2019 r.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów

 

 • §2

 

Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTA WĘGORZYNO, zwanego dalej „Logo”, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną klubu.
 2. Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych. W szczególności wykorzystywane będzie na koszulkach, plastronach, strojach startowych i treningowych, stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na dyplomach, papierze firmowym oraz innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.
 • §3

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które:
 2. a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,
 3. b) są pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie reprezentowane przez opiekuna prawnego pełnoletniego.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Uczestnik musi być wyłącznym autorem pracy konkursowej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Logo wraz z danymi Uczestnika konkursu oraz stosownych oświadczeń.
 7. Od uczestnika wymaga się podania następujących informacji:
 8. a) imię i nazwisko,
 9. b) data urodzenia i numer pesel,
 10. c) adres do korespondencji,
 11. d) telefon kontaktowy,
 12. e) adres e-mail,
 13. Osoby, których projekt zostanie wybrany wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora tj. LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTA WĘGORZYNO konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami), promującego LUDOWY KLUBU SPORTOWY SPARTA WĘGORZYNO.
 14. Wyłonione logo staje się własnością Organizatora Konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy Konkursu oraz umieszczanie danych w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
 16. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
 17. Uczestnik oświadcza, że przesłane zadanie konkursowe jest jego oryginalną pracą i posiada do niego pełnię praw autorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • §4

 

Forma pracy konkursowej

 1. Najlepiej, aby projekt logo został wykonany techniką komputerową – o wysokiej jakości, na wniosek Organizatora dostarczony na nośniku elektronicznym lecz dopuszczalny jest skan w wysokiej jakości i rozdzielczości.
 2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, może, ale nie musi, zawierać napis LUDOWY KLUB SPORTOWY SPARTA WĘGORZYNO lub SPARTA WĘGORZYNO
 3. Projekt logo najlepiej jest wykonać w formacie wektorowym AI, EPS, CDR bądź PDF, przystosowanym do użycia na jasnym i ciemnym tle w wysokiej jakości i rozdzielczości.
 4. Zasady projektowania logo:
 5. a) powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 6. b) powinno być łatwo identyfikowalne z naszym klubem,
 7. c) powinno wzbudzać pozytywne emocje,
 8. d) powinno być wyłącznie autorską pracą.

 

 • §5

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do 14 lipca 2019 r. do godziny 15.00.

 1. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa jest w Regulaminie Konkursu lub oddane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji.
 2. Prace konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom Konkursu. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone, z wyłączeniem ewentualnie prezentacji wszystkich prac na stronie klubu i w mediach społecznościowych klubu.
 3. Zwycięska praca zostanie nagrodzona:

- głośnik CREATIVE Halo

 1. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie może też przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

 • §6

 

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszego klubu,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

 • §7

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową do oceny złożonych projektów logo oraz spełnienia przez Uczestników warunków formalnych wynikających z Regulaminu. 2. Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
 2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja wyłoni zwycięzcę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięskiej pracy, jeżeli żaden z projektów nie spełni oczekiwań Organizatora.
 4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora oraz w prasie lokalnej.
 5. Wyniki Konkursu są ostateczne. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadna forma odwołania.
 6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną o wynikach Konkursu.
 7. Nagrody zostaną wręczone Laureatowi Konkursu w terminie ustalonym przez Organizatora tj. na Jubileuszu Klubu w dniu 27 lipca 2019 roku, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 8. Formę, termin i sposób przekazania nagród ustala Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Laureacie Konkursu, a także projektu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
 • §8

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłaniania zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród.
 3. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi przekazania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, praca konkursowa przez niego zgłoszona nie będzie brana pod uwagę przy przeprowadzeniu Konkursu.
 • §9

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.