REGULAMIN  „WĘGORZYŃSKIEJ ULTRAMARATOŃSKIEJ DOBY” POD  PATRONATEM BURMISTRZA WĘGORZYNA MONIKI KUŹMIŃSKIEJ

 REGULAMIN„WĘGORZYŃSKIEJ ULTRAMARATOŃSKIEJ  DOBY”  
  POD   PATRONATEM BURMISTRZA WĘGORZYNA   MONIKI KUŹMIŃSKIEJ

 

I.CELE : -

 upowszechnienie biegania i nordic walking
popularyzacja biegów długodystansowych
propagowanie zdrowego trybu życia
promocja Gminy Węgorzyno
popularyzacja biegów i Nordic Walking  jako formy rekreacji ruchowej

II. ORGANIZATOR:

Ludowy Klub Sportowy SPARTAIII. WSPÓŁORGANIZATORZY:

Urząd Miejski Węgorzynie
Ochotnicza Straż Pożarna w Węgorzynie

 1. PATRONATY

PORTAL CHODZEZKIJAMI.PL

 ZAPISY

 elektroniczne zapisy   https://elektronicznezapisy.pl/event/3633.html .
VI. TERMIN I MIEJSCE: 28.09/29.09.2019

Start, sobota  godzina 10.00

Meta niedziela godzina 10.00

 Biuro zawodów:

Węgorzyno   ul Kościuszki 29

godz. 18:00 do 20.00 piątek–

godz.  8.00-    9.30 sobota–

VII. TRASA

- trasa Ultramaratońskiej Węgorzyńskiej Doby prowadzi po pętli o długości

 1. 5,3 km, 
  z czego ponad  4,3 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) 
   i ok. 1000 m prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej

  - pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora; 
    zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg/ marsz poza oznaczonymi ścieżkami   

  skutkować będzie  dyskwalifikacją Zawodnika
- trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm 
z elementami odblaskowymi oraz rozstawionymi  tabliczkami 
z oznaczeniem dystansu

- Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności 
(szczególnie na kilometrowym odcinku pomiędzy Bazą Zawodów a zbiegiem na trasę leśną) i przestrzegania zasad ruchu drogowego

- dokładna mapa trasy będzie dostępna na stronie Zawodów

- aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę

- po każdej pętli Zawodnik może zatrzymać się w Biurze Zawodów i spędzić w niej
  dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia


- po każdej pętli Zawodnik może zgłosić Organizatorowi oraz firmie prowadzącej
  pomiar  chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia 
Zawodów.

Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipa w oznaczonym i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy tylko po ponownym pobraniu chipa

- Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą ilość kilometrów
 

VIII. LIMIT UCZESTNIKÓW

- 220 osób

z czego 20 miejsc pozostaje do dyspozycji Organizatora w dniu zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.


 1. PROGRAM ZAWODÓW
  godz. 18:00 do 20.00 piątek– Otwarcie Biura Zawodów 

 godz.  8.00-     9.30 sobota–
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

      SOBOTA
      9.30       Odprawa
godz. 9.50    Ceremonia Otwarcia Zawodów

godz. 10:00    Start Zawodów
NIEDZIELA
godz. 10:00    Koniec Zawodów 

                                                                                                                       

godz. 11:00   Dekoracja Zwycięzców

X. WARUNKI UCZESTNICTWA:


 1. - prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia 
  roku ukończą 18 lat

  - każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

  - podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość
    (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz wszystkie 
  elementy wyposażenia obowiązkowego

  - podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić 
  aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału 
  w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale 
  w biegu na własną odpowiedzialność. 
  Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej 
  pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 
  poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny 
  działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, 
  że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
  naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, 
  a także szkód i strat o charakterze majątkowym

  - każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć 
  prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia
  uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych 
  z uczestnictwem w Zawodach. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy,
    zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie

  - po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer 
  startowy , który musi być widoczny przez cały czas trwania biegu marszu

  - warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty startowej najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2019  roku (liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu)

  - zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, 
  zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych

  - zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie 
  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie

  - znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może 
  nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest 
  ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)

  - Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu,narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

  ZGŁOSZENIA

  - za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza 
  umieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz wpłacenie 
  w terminie opłaty startowej

  - zapisy internetowe trwają do dnia  22 września 2019   roku lub wyczerpania 
  limitu miejsc (osoby, które zapiszą się już po wyczerpaniu limitu miejsc,
    zostaną umieszczone na liście rezerwowej, w kolejności zapisów)

  - za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora

  - lista zapisanych osób oraz informacje o zaksięgowanej wpłacie i nadaniu 
  numeru startowego będą widoczne na stronie internetowej podanej w zakładce "Zapisy"

  - o miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego na 
  konto Organizatora – w przypadku przekroczenia limitu miejsc wpłaty 
  będą zwracane na wskazany numer konta

  - w przypadku wyczerpania limitu miejsc lista zapisanych osób zostanie poddana 
  weryfikacji po zakończeniu najbliższego terminu opłat. Osoby bez potwierdzonej
  wpłaty zostaną usunięte z listy, a o możliwości zajęcia ich miejsca zostaną
  powiadomione (drogą mailową) osoby z listy rezerwowej (a więc te, które 
  zapisały się w zakończonym terminie opłat)

  - opłata startowa nie podlega zwrotowi

  - Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, 
  przelewu bankowego z winy poczty lub banku

  - Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
    z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
  (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 
  Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich 
  przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.


XII. OPŁATA STARTOWA:

  – 150 zł do 01 września  2019

  – 200 zł do 22 września 2019

 – 250 zł* w dniu zawodów w Biurze zawodów

 * bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego wyłącznie gotówką

 Mieszkańcy Gminy Węgorzyno ponoszą opłatę

 

  - 70 zł do 20 kwietnia 2019

  – 100 zł do 25 maja 2019

  – 200 zł  w dniu zawodów w Biurze Zawodów*

 * bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego wyłącznie gotówką

 Dane do przelewu:

Nr konta bankowego:

39 9375 1025 3900 0752 2000 0010

Ludowy Klub Sportowy SPARTA

 1. Rynek 1

73-155 Węgorzyno

tytuł przelewu: imię i nazwisko Zawodnika z dopiskiem                

 „Węgorzyńska Ultramaratońska Doba”

XIII. ŚWIADCZENIA

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:

- oryginalny i imienny numer startowy

(dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 20 kwietnia 2019 )

- oznakowaną trasę

- ciepłe i zimne napoje, wyżywienie

  (trzy rodzaje posiłków na gorąco plus słodycze, owoce)

- pamiątkowy medal

- zabezpieczenie medyczne na trasie i w Biurze Zawodów

- depozyt

- toalety i natryski w przy hali  w miejscu noclegów

-  salę z możliwością rozłożenia własnego materaca lub karimaty(obowiązkowe  

   obuwie zmienne).

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.

 


XIV. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKA:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie 
posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:

- numer startowy umieszczony w zawsze widocznym miejscu

- działający przez cały czas trwania zawodów telefon komórkowy z numerem
  podanym podczas rejestracji lub weryfikacji

- latarkę – czołówkę (w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- czerwone oświetlenie zamocowane z tyłu 

- kurtkę typu wiatrówka, czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki 
 (w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- gwizdek

- folię NRC

- kije do nordic walking

  (dotyczy tylko osób startujących  w kategorii Nordic Walking) - okazanie kijów   

   trekingowych  lub Bungy Pump będzie skutkowało niewydaniem pakietu 

   startowego

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wyposażenia 
na trasie lub w Biurze Zawodów. Brak któregokolwiek z elementów 
w wyznaczonych godzinach będzie skutkował karą czasową lub dyskwalifikacją.

XV. POMIAR CZASU:

- brak numeru startowego  bądź chipa będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika

- na starcie Zawodów znajdować się będzie  punkt pomiaru czasu

W Węgorzyńskiej Ultramaratońskiej Dobie prowadzona będzie klasyfikacja 
w następujących kategoriach:

1. Generalna kobiet

2. Generalna mężczyzn

3. Generalna kobiet NW (nordic walking)

4. Generalna mężczyzn NW (nordic walking)

XVI. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

W Węgorzyńskiej Ultramaratońskiej  Dobie zawodnicy otrzymają nagrody:

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (bieg) za miejsca I – VI:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca   I – VI:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (NW) za miejsca   I – VI:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (NW) za miejsca     I – VI:
dyplom + statuetka + nagroda

Każdy zawodnik, który ukończy bieg /marsz otrzyma pamiątkowy medal

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 
  bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów

- nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją 
  zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot  

  wpisowego)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce 
  na trasie biegu wynikające z winy uczestników

- każdy zawodnik schodzący z trasy zobowiązany jest do niezwłocznego 
  powiadomienia Organizatora.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
  godziny startu lub przerwania zawodów w przypadku wystąpienia warunków 
  narażających życie lub zdrowie zawodników, wolontariuszy lub członków 
  ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej

- uczestnicy Węgorzyńskiej Ultramaratońskiej Doby równolegle 
  z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku 
  w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie urzędu miejskiego w Węgorzynie 
  FB  stronie organizatorów i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach  

  promocyjnych biegu i marszu

- zawodników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

-zachowanie szczególnej troski o przyrodę

-zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. 

 należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w Biurze Zawodów 

-zakaz niszczenia przyrody

Ostateczna interpretacja Regulaminu Zawodów należy wyłącznie do Organizatora.