• IMG_2168.jpg
 • IMG_2176.jpg
 • IMG_2182.jpg
 • IMG_2187.jpg
 • IMG_2198.jpg
 • IMG_2203.jpg
 • IMG_2206.jpg
 • IMG_2238.jpg
 • IMG_2243.jpg
 • IMG_2254.jpg
 • IMG_2271.jpg
 • IMG_2280.jpg
 • IMG_2285.jpg
 • IMG_2305.jpg
 • IMG_2314.jpg
 • IMG_2334.jpg
 • IMG_2342.jpg
 • IMG_2366.jpg
 • IMG_2374.jpg
 • IMG_2385.jpg

Link do zapisów

LINK DO ZAPISÓW

Regulamin Węgorzyńskiej Ultramaratońskiej Doby

REGULAMIN  „WĘGORZYŃSKIEJ ULTRAMARATOŃSKIEJ DOBY” POD  PATRONATEM BURMISTRZA WĘGORZYNA MONIKI KUŹMIŃSKIEJ
Więcej…

Komunikat przedstartowy

 KOMUNIKAT PRZEDSTARTOWY DLA ZAWODNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W ‘WĘGORZYŃSKIEJ ULTRAMARATOŃSKIEJ DOBIE’
Więcej…

e dudek

Gość honorowy. Edward Dudek. Fundator zaproszenia z pakietem startowym na Maraton Beskidy.

dolina charloty

Nagroda ufundowana przez Dolinę Charllotty:voucher  pobyt dla dwóch osób na dwa dni z zabiegiem

wud

cropped LOGO gazeta lobeska 1 2

 

REGULAMIN  „WĘGORZYŃSKIEJ ULTRAMARATOŃSKIEJ DOBY” POD  PATRONATEM BURMISTRZA WĘGORZYNA MONIKI KUŹMIŃSKIEJ
                  
I. CELE : - 
 -upowszechnienie biegania i nordic walking
- popularyzacja biegów długodystansowych
- propagowanie zdrowego trybu życia
- promocja Gminy Węgorzyno
- popularyzacja biegów i Nordic Walking jako formy rekreacji ruchowej

II. ORGANIZATOR:

Ludowy Klub Sportowy SPARTA
III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Urząd Miejski Węgorzynie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Węgorzynie
IV. PATRONATY PORTAL CHODZEZKIJAMI.PL V. ZAPISY
NA STRONIE CHODZĘ Z KIJAMI elektroniczne zapisy

VI. TERMIN I MIEJSCE:

Start, Meta i Biuro zawodów: piątek godzina 14.00-17.30 Węgorzyno  godz. 18:00 piątek– Start Zawodów godz. 17:00 sobota– Koniec Zawodów

VII. TRASA

- trasa Ultramaratońskiej Węgorzyńskiej Doby prowadzi po pętli o długości ok. 5,3 km, 
z czego ponad 4,3 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) 
i ok. 1000 m prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej

- pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora; 
zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg/ marsz poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika
- trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm 
z elementami odblaskowymi oraz rozstawionymi tabliczkami 
z oznaczeniem dystansu - Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności 
(szczególnie na kilometrowym odcinku pomiędzy Bazą Zawodów a zbiegiem na trasę leśną) i przestrzegania zasad ruchu drogowego

- dokładna mapa trasy będzie dostępna na stronie Zawodów

- aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę

- po każdej pętli Zawodnik może zatrzymać się w Biurze Zawodów i spędzić w niej
  dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia

- po każdej pętli Zawodnik może zgłosić Organizatorowi oraz firmie prowadzącej
  pomiar chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia 
Zawodów. Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipa w oznaczonym i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy tylko po ponownym pobraniu chipa

- Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą ilość kilometrów


VIII. LIMIT UCZESTNIKÓW

- 220 osób

z czego 20 miejsc pozostaje do dyspozycji Organizatora w dniu zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

IX. PROGRAM ZAWODÓW
godz. 14:00 – 17:30 piątek Otwarcie Biura Zawodów 
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych) PIĄTEK
godz 17:30  Odprawa
godz. 17,45  Ceremonia Otwarcia Zawodów

godz. 18:00  Start Zawodów
SOBOTA
godz. 17:00  Koniec Zawodów godz. 18:00  Dekoracja Zwycięzców

X. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia 
roku ukończą 18 lat

- każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

- podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość
  (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz wszystkie 
elementy wyposażenia obowiązkowego

- podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić 
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału 
w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale 
w biegu na własną odpowiedzialność. 
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej 
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny 
działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, 
że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, 
a także szkód i strat o charakterze majątkowym

- każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć 
prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia
uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych 
z uczestnictwem w Zawodach. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy,
  zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie

- po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer 
startowy , który musi być widoczny przez cały czas trwania biegu marszu

- warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty startowej najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2019 roku (liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu)

- zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, 
zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych

- zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie 
w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie

- znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może 
nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest 
ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)

- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu,narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

XI. ZGŁOSZENIA

- za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza 
umieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz wpłacenie 
w terminie opłaty startowej

- zapisy internetowe trwają do dnia 25 maja 2019 roku lub wyczerpania 
limitu miejsc (osoby, które zapiszą się już po wyczerpaniu limitu miejsc,
  zostaną umieszczone na liście rezerwowej, w kolejności zapisów)

- za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora

- lista zapisanych osób oraz informacje o zaksięgowanej wpłacie i nadaniu 
numeru startowego będą widoczne na stronie internetowej podanej w zakładce "Zapisy"

- o miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego na 
konto Organizatora – w przypadku przekroczenia limitu miejsc wpłaty 
będą zwracane na wskazany numer konta

- w przypadku wyczerpania limitu miejsc lista zapisanych osób zostanie poddana 
weryfikacji po zakończeniu najbliższego terminu opłat. Osoby bez potwierdzonej
wpłaty zostaną usunięte z listy, a o możliwości zajęcia ich miejsca zostaną
powiadomione (drogą mailową) osoby z listy rezerwowej (a więc te, które 
zapisały się w zakończonym terminie opłat)

- opłata startowa nie podlega zwrotowi


- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, 
przelewu bankowego z winy poczty lub banku

- Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 
Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

XII. OPŁATA STARTOWA:

– 150 zł do 20 kwietnia2019
– 200 zł do 25 maja 2019

– 250 zł* w dniu zawodów w Biurze zawodów

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego wyłącznie gotówką

Dane do przelewu:

Nr konta bankowego: 39 9375 1025 3900 0752 2000 0010 Ludowy Klub Sportowy SPARTA ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno tytuł przelewu: imię i nazwisko Zawodnika z dopiskiem „Węgorzyńska Ultramaratońska Doba”

XIII. ŚWIADCZENIA

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:

- oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 20 kwietnia 2019 )

- oznakowaną trasę

- ciepłe i zimne napoje, wyżywienie (trzy rodzaje posiłków na gorąco plus słodycze, owoce)

- pamiątkowy medal

- zabezpieczenie medyczne na trasie i w Biurze Zawodów

- depozyt

- toalety i natryski w przy hali w miejscu noclegów

- salę z możliwością rozłożenia własnego materaca lub karimaty(obowiązkowe obuwie zmienne).

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.
XI
V. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAWODNIKA:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie 
posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:

- numer startowy umieszczony w zawsze widocznym miejscu

- działający przez cały czas trwania zawodów telefon komórkowy z numerem
  podanym podczas rejestracji lub weryfikacji

- latarkę – czołówkę (w godzinach od 20:00 w piątek do 7:00 w sobotę)

- czerwone oświetlenie zamocowane z tyłu 

- kurtkę typu wiatrówka, czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki 
(w godzinach od 20:00 w piątek do 7:00 w sobotę)

- gwizdek

- folię NRC

- kije do nordic walking (dotyczy tylko osób startujących  w kategorii Nordic Walking) - okazanie kijów trekingowych  lub Bungy Pump będzie skutkowało niewydaniem pakietu startowego

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wyposażenia 
na trasie lub w Biurze Zawodów. Brak któregokolwiek z elementów 
w wyznaczonych godzinach będzie skutkował karą czasową lub dyskwalifikacją.

XV. POMIAR CZASU:

- brak numeru startowego bądź chipa będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika

- na starcie Zawodów znajdować się będzie punkt pomiaru czasu

W Węgorzyńskiej Ultramaratońskiej Dobie prowadzona będzie klasyfikacja 
w następujących kategoriach:


1. Generalna kobiet

2. Generalna mężczyzn

3. Generalna kobiet NW (nordic walking)

4. Generalna mężczyzn NW (nordic walking)


XVI. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

W Węgorzyńskiej Ultramaratońskiej Dobie zawodnicy otrzymają nagrody:


W klasyfikacji generalnej mężczyzn (bieg) za miejsca I – VI:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca I – VI:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (NW) za miejsca I – VI:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (NW) za miejsca I – VI:
dyplom + statuetka + nagroda

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal


XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów

- nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją 
zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce 
na trasie biegu wynikające z winy uczestników

- każdy zawodnik schodzący z trasy zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
godziny startu lub przerwania zawodów w przypadku wystąpienia warunków 
narażających życie lub zdrowie zawodników, wolontariuszy lub członków 
ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej

- uczestnicy Węgorzyńskiej Ultramaratońskiej Doby równolegle 
z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku 
w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie urzędu miejskiego w Węgorzynie 
FB stronie organizatorów i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu i marszu

- zawodników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

-zachowanie szczególnej troski o przyrodę

-zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. 

należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w Biurze Zawodów 

-zakaz niszczenia przyrodyOstateczna interpretacja Regulaminu Zawodów należy wyłącznie do Organizatora.